τρύπανον

  1. Home
  2. Lexicalia
  3. Instruments
  4. τρύπανον
variants

var. - 

lat. modiolus, 

GENERAL DEFINITION

Il termine τρύπανον designa uno strumento dalle molteplici applicazioni: può indicare l’utensile usato dal carpentiere,[1] comunemente detto trivella, ma anche il trapano da guerra[2] e lo strumento chirurgico atto a perforare varie parti del corpo; in campo medico, esso è impiegato precipuamente in chirurgia ossea.[1] Come si legge in Omero, Od. 9.384-386 ἐγὼ δ’ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς | δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ τρυπάνῳ, οἱ δέ τ’ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι | ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί. Così infatti Esichio glossa il termine tecnico per la trivella (τέρετρα· τρύπανα, τ 515).

[2] Vd. Aen.Tact. 32.5 καὶ παρασκευάζεσθαι δὲ ὅπως λίθος ἁμαξοπληθὴς ἀφιέμενος ἐμπίπτῃ καὶ συντρίβῃ τὸ τρύπανον. Per questa accezione del termineato precipuamente in chirurgia ossera τρύπανον e per la descrizione della macchina bellica vd. Lammert in R.E. 713-714 s.v.

B. TESTIMONIA - A selection of representative sources

1. Hp. VC 18 [3.250.16-23 L.] – V-IV BCE

Ἀλλὰ χρὴ, ἢν ψιλωθῇ τῆς σαρκὸς τὸ ὀστέον, προσέχοντα τὸν νόον, πειρῆσθαι διαγινώσκειν ὅ τι μή ἐστι τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν, καὶ γνῶναι εἰ ἔρρωγε τὸ ὀστέον καὶ εἰ πέφλασται, ἢ μοῦνον πέφλασται, καὶ εἰ, ἕδρης γενομένης τοῦ βέλεος, πρόσεστι φλάσις, ἢ ῥωγμὴ, ἢ ἄμφω ταῦτα· καὶ ἤν τι τούτων πεπόνθῃ τὸ ὀστέον, ἀφεῖναι τοῦ αἵματος τρυπῶντα τὸ ὀστέον σμικρῷ τρυπάνῳ, φυλασσόμενον ἐπ’ ὀλίγον· λεπτότερον γὰρ τὸ ὀστέον, καὶ ἐπιπολαιότερον τῶν νέων ἢ τῶν πρεσβυτέρων[4]

Si l’os a été dénudé, il faut appliquer son intelligenee à essayer de discerner ce qui n’est pas apparent aux yeux, et à reconnaître si l’os est fracturé et contus, ou seulement contus, et si, l’instrument vulnérant ayant produit une hédra, il s’y joint contusion ou fracture, ou contusion et fracture à la fois. Dans le cas où l’os aura éprouvé quelqu’une de ces lésions, on donnera issue à du sang en perçant l’os avec un petit trépan perforatif; il y faut quelque précaution; car chez les jeunes sujets l’os est plus mince et plus superficiel que chez les sujets plus âgés (Littré 3.251)

 

2. P. Strasb. inv. 1187, Fr. A, co. I, rr. 1-18  – II CE

   ]  ̣  ̣  ̣ [ϲ]ι̣̣ν̣αρὰϲ τότε | ]ἐ̣φώρα̣ϲεν τρῆμα | ]νων εἶτα διὰ τῆϲ | τ]ῶν ἐκκοπέων δια | ]ἐ̣πιτέλει τὸν βαϲτα- |]  ̣ τὰ μὲν τὰ ἐργα. | ]α̣θων· ἐπὶ δὲ τῶν | ]ν ο̣ὐχ ἀποδίδε̣ται μα- | π]ροσεπιτρέπει τῷ τρυ| [πάνῳ                      ]  ̣  ̣  ̣ ἕωϲ κενεμβατεῖν ε- | τῶ[ν ϲμειλιο\ω/τῶν ἐκκοπέω(ν) | ]  ̣  ̣  ̣ ι̣ν̣ δι’ ἑνὸϲ τῶν βα- | ] ̣  ̣ γ  ̣  ̣  ̣  ̣ τω ̣ ε βαϲτα- | ].ν ϲιναρῶν τῶν ϲιναρῶν ὁ παθώ(ν) | [διαμό]τωϲιϲ ἐνκρείνεται καὶ ἡ̣ πυοποιὸϲ | [θεραπ]εία· ἐκεῖνο δὲ εἰδέναι δεῖ ὅτι ἐπὶ τοῦ | [      τῶ]ν ἀποστημ̣άτων μετὰ ὀλίγαϲ τα̣. |]  ̣αἱφνίδιον ὁρᾶτ̣α̣ι τὸ βάθοϲ ἀνα-        

 

... lésés, alors ... il découvrit un trou ... ensuite, au moyen de la ... des exciseurs ... il accomplit (ou achève) ... les opérations d’une part
... d’autre part, pour les ... n’est pas évacué (ou restitué?) ... il permet au trépan... tomber dans le vide ... des exciseurs en forme de scalpels ... au moyen d’un des … des... lésés, le malade on adopte l’application de charpie e le traitement suppuratif; mai en ce domaine, il faut savoir que pour le ... des abcès après quelques ... soudain on voit la profondeur (Marganne 1998: 73)

 

3. Gal. Meth. med. 6.150 (10.446.12-18 K.) – II CE

τῶν δ’ ἄχρι μήνιγγος διασχότων, εἰ μὲν εἴη μόνη ῥωγμὴ, τοῖς εἰρημένοις ξυστῆρσι χρηστέον· εἰ δὲ μετὰ θλάσεώς τινος,
ἐκκόπτειν χρὴ τὸ τεθλασμένον, ἤτοι διὰ τρυπάνων ἐν κύκλῳ 
πρότερον κατατιτρῶντα, κᾄπειθ’ οὕτω χρώμενον τοῖς ἐκκοπεῦσιν, ἢ διὰ τῶν κυκλίσκων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς.

Of those divisions that extend as far as the meninges, if it is a fracture alone, you must use the aforementioned raspatories. If it is combined with some crushing, it is necessary to excise what has been crushed either perforating first in a circle with trephines and then, in like manner, using the knives, or perforating with the cyclisci immediately from the outset (Johnston-Horsley 2011: 219)

 

4. Gal. Meth.med. 6.151 (10.448.1-3 K.)

ἔνιοι δὲ τούτων, εἴτε δειλοτέρους χρὴ λέγειν, εἴτ’ ἀσφαλεστέρους, ταῖς καλουμέναις χοινικίσιν ἐχρήσαντο.

Some doctors, whom we should call either too timid or too cautious, use the so-called ‘crown trephine’ (Jonhston-Horsley 2011: 221) 

 

5. Gal. De comp. med. sec. loc. 5.463 [12.821.17-18 – 12.821.1-2 K.] [Archigenes]

εἰ δὲ μηδ οὕτως ἀφυγιάζοιντο, διελὼν τὸν κανθὸν καὶ διαστήσας κατατίτρα λεπτῷ τρυπανίῳ συνεχεῖς κατατρήσεις, εἶτα τῇ κεφαλικῇ χρῶ, ἀποστήσονται γὰρ λεπίδες καὶ ὑγριασθήσονται.

Se il metodo precedente non funziona, dopo aver diviso l’angolo dell’occhio e aver perforato l’apertura con un trapano leggero, continua a fare buchi successivi; poi usa un impiastro kephalikè, rimuovi i resti epiteliali e lascia guarire

 

6. Gal. De comp. med. sec. loc. 5.477 [12.863.17-19 – 12.864.1 K.]

εἰ δὲ πρὸς μηδὲν τῶν προγεγραμμένων εἴκει, ἔγκειται δὲ ἰσχυρῶς ὁ πόνος, λεπτῷ τρυπάνῳ τρήσας τὸν ὀδόντα, χρῶ τοῖς εἰρημένοις βοηθήμασιν, εἴωθε γὰρ μᾶλλον οὕτως ὠφελεῖν

Se non funziona nessun rimedio di quelli scritti prima e se il dolore persiste con violenza, dopo aver trapanato il dente con un trapano leggero, usare i rimedi precedentemente suggeriti, e così dovrebbe giovare di più di quelli consueti

 

7. Heliod. ap. Orib. Coll.med. 44.8.2-6 [CMG 6.2.1, 122.29-38 – 123.1 Raeder] – IV CE

καὶ ἡ ἀκμὴ τοῦ τρυπάνου στηριζέσθω κατὰ τὸ  ἐψιλωμένον μέρος τῆς πλευρᾶς πρὸς τοῖς κατὰ φύσιν σώμασι, καὶ γινέσθω ἡ ἐνέργεια. κἂν ὑποπέσῃ τῷ ἐνεργοῦντι κενεμβατῆσαι, τὸ ἔλασμα τῆς μήλης παραγαγέτω ὑπὸ τὸ τετρημένον μέρος. ὅλον δὲ δι’ ὅλου τὸ τῆς πλευρᾶς πάχος τιτράσθω, καὶ ἤτοι δύο τὰ πάντα διδόσθω τρήματα, ἓν καὶ ἕν, στενῆς οὔσης τῆς πλευρᾶς, ἢ δύο καὶ δύο, πλατυτέρας οὔσης. τὸν δὲ τρόπον τῆς τῶν τρημάτων δόσεως ἐκτίθεμεν ἐν τῷ περὶ τῶν τοῦ κρανίου λόγῳ, καθάπερ καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐκκοπῆς. διακοπτέσθω δὲ τῆς πλευρᾶς καθ’ ἓν μέρος τὸ πλεῖον πάχος, καὶ λεπτὴ συνέχεια καταλειπέσθω, εἶτα τότε τὸ ἕτερον διὰ τῶν ἐκκοπέων διαιρείσθω ὅλον.

[bisogna appoggiare la punta del trapano alla parte esposta della costola, vicino alle parti sane, e fare l’operazione. Se capita di raggiungere una cavità con forza, la parte piatta della sonda deve toccare sotto la zona trapanata. Tutta la densità della costola deve essere trapanata da parte a parte, e poi si devono fare due fori in tutto, uno per ciascuna costola nel caso in cui la costola sia stretta, oppure due per ciascuna costola se è larga. Dobbiamo far sì che la maniera della trepanazione  dei fori corrisponda a quelli della testa, così come la maniera del taglio. Bisogna tagliare la parte più spessa della costola e lasciare una piccola aderenza; dopo questo, bisogna dividere l’altra costola da parte a parte con l’aiuto dello scalpello]

 

8. Heliod. ap. Orib. Coll. med. 44.20.12 [CMG 6.2.1, 135.35-38 – 136.1-3 Raeder] (τρυπάνη)

εἰ δέ τι τῶν μειζόνων ὀστέων, οἷον βραχίων ἢ μηρὸς ἢ πῆχυς ἢ κνήμη, πεπονθὸς ὑποπίπτοι, τρήσαντες τρυπάνῃ μέχρι σήραγγος, οὕτως τοῖς ἐκκοπεῦσιν ἀναβαλοῦμεν τὰ μέσα τῶν περιτρήσεων. εἰ δὲ μέχρι μυελοῦ συμβαίη πεπονθέναι τὸ ὀστοῦν, καὶ τὴν ἐκκοπὴν μέχρι μυελοῦ ποιησόμεθα, οὐκ αὐτὸ μόνον τὸ πεπονθὸς ἐκκόπτοντες, προσπεριλαμβάνοντες δὲ καί τι τοῦ ἀπαθοῦς εἰς τὸ ῥᾳδίαν τὴν μετὰ τοῦτο σάρκωσιν γενέσθαι.

[se qualcuna delle ossa grandi, cioè del braccio, della coscia, dell’avambraccio o della tibia, è sofferente per qualche caduta, dopo aver praticato dei fori con un trapano fino alla cavità del midollo, con degli scalpelli, solleveremo le parti cave che sono risultate dalla trapanazione circolare. Se troviamo che l’osso è sofferente fino al midollo, e possiamo incidere fino al midollo, non solo dobbiamo incidere la parte sofferente, ma dobbiamo anche includere quella che non è danneggiata per far ricrescere facilmente la carne attorno alla parte malata]

 

9. Gal. ap. Orib.  Coll. med. 46.11.11-13 [CMG 6.2.1, 220.22-33 Raeder]

ἔστω δὲ καὶ ἄλλη μηλωτρὶς ἔχουσα ἔριον περιειλημένον, ἵνα διὰ τοῦ ἐρίου τούτου ἐκ διαστημάτων ψυχρὸν ὕδωρ παραστάζηται τῷ τρυπάνῳ. ὅταν δὲ βαθύτερον γένηται τὸ τρῆμα, ὑπὲρ τὸ τῆς διπλόης πάχος τετρημένου τοῦ ὀστέου, τότε ἡ τοῦ τρυπάνου περιδίνησις ἀσφαλεστέρα γινέσθω, ἵνα μὴ ἀθρόως καταβιβασθέντος τοῦ τρυπάνου ἡ μῆνιγξ τρωθῇ. ὅταν δ’ ἤδη καταβιβασθῇ τὸ τρύπανον καὶ ἤτοι στοχασμῷ νοηθῇ, ὅτι ὅλον τὸ τοῦ ὀστέου πάχος τέτρηται, ἢ παρὰ μικρὸν λεπτῆς συνεχείας καταλελειμμένης, τότε ὁ ἐνεργῶν καταγευέσθω τοῦ βάθους, καθεὶς βελόνης λεπτῆς τὸ ἀμβλὺ μέρος, κἂν ἔτι λείπηται συνέχεια, ἐπικαθιέναι δεῖ τὴν ἀκμὴν τοῦ τρυπάνου εἰς τὸ βάθος καὶ τῇ ἠρεμαίᾳ στροφῇ τὸ καταλελειμμένον συνεχὲς ὀστέον τρῆσαι.

[questa è un’altra sonda per ispezioni che ha della lana intorno, affinché l’acqua fredda grazie alla lana scenda dalla diastesis (apertura fra le ossa) al trapano. Quando il foro è abbastanza profondo, per lo spessore della sostanza porosa dell’osso trapanato, allora la rotazione del trapano è più sicura, affinché la dura mater non venga danneggiata per l’eccessiva discesa del trapano; quando invece il trapano è già andato in profondità e immagini che tutto lo spessore dell’osso è trapanato oppure è rimasta attaccata per poco una parte sottile, allora la sonda deve esaminare la profondità, ponendo la parte smussata dell’ago; se è rimasta una parte attaccata, bisogna porre la punta del trapano verso il basso e trapanare l’osso rimasto ancora attaccato con una rotazione delicata]

 

10. Heliod. ap. Orib. Coll.med. 46.29.8 [CMG 6.2.1, 239.27-31 Raeder] sulla crescita del callo osseo

ἐὰν μὲν οὖν χαύνη ᾖ ἢ σηραγγώδης ἡ ἐπίφυσις, αὐτόθεν τοῖς σμιλιωτοῖς ἐκκοπεῦσιν ἐκκοπτέσθω, ὅλη ἐκ τῆς βάσεως ἀναιρουμένη· ἐὰν δ ᾖ πυκνὴ ἢ ὀστώδης, πρότερον περιτιτράσθω ἡ τοῦ ὄγκου βάσις, τῆς τοῦ τρυπάνου ἀκμῆς πλαγίας προστιθεμένης, καὶ οὕτως ἡ ἐκκοπὴ γινέσθω.

[se dunque l’escrescenza è porosa oppure piena di fori, proprio da lì bisogna tagliare con degli scalpelli in forma di bisturi, tutta la parte sollevata dalla base; se invece è compatta e ossea, prima bisogna trapanare la base del callo, contrapponendo la punta del trapano, e così praticare l’incisione]

  

11. Paul.Aeg. 6.22.1 [CMG 9.2, 62.9.-14 Heiberg] – VII CE

τινὲς δὲ μετὰ τὴν ἐκτομὴν τῶν σαρκῶν τρυπάνῳ χρησάμενοι τὸ ὑγρὸν ἢ τὸ πῦον εἰς τὴν ῥῖνα μετήγαγον· ἡμεῖς δὲ τῇ καύσει μόνον ἠρκέσθημεν ἐπὶ τοσοῦτον καίοντες τοῖς αἰγιλωπικοῖς καυτηρίοις, ὥστε λεπίδα ἀποστῆναι, καὶ μετὰ τὴν καῦσιν τῷ φακομέλιτι ἢ τῷ σιδιωτῷ καὶ τοῖς λοιποῖς ξηραίνουσι τῶν βοηθημάτων χρησόμεθα.

Some, after the excision of the flesh, use a perforator, and make a passage for the fluid or matter to the nose; but we are contented with burning alone, using the cauteries for ægilops, and burning down until a lamina of bone drop off; and after the burning we have recourse to lentils and honey, or to the application consisting of pomegranate-rind with honey, and other such desiccative remedies (Adams 1846: 284)

 

12. Paul.Aeg. 6.88.5 [CMG 9.2, 132.18-22 Heiberg]

εἰ δὲ καὶ διὰ βάθους εἴη τοῦ ὀστέου πεπηγός (τοῦτο δὲ γινώσκομεν ἐκ τοῦ ἐνεστηριγμένον αὐτὸ μὴ σαλεύεσθαι βιαζομένων ἡμῶν), ἐκκοπεῦσι τὸ περικείμενον περιελόντες ὀστοῦν ἢ καὶ τρυπάνοις πρότερον περιτρυπήσαντες, εἰ πάχος ἔχοι, τὸ βέλος ἀπολύσωμεν.

If it (scil. the weapon) be lodged deep in the bone (which we know by its being so firm that it cannot be shaken with a considerable force) we first remove the remaining part of the bone with a cutting instrument, or bore it with trephines if it has considerable thickness, and thus disengage the weapon (Adams 1846: 420)

 

[2] Trupanon abaptiston

 

13. Gal. Meth.med. 6.150-151 [10.447.8-18 K.][5]

ἰσχυρῶν δὲ κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν ὀστῶν ὑπαρχόντων κατατιτρῶνται τοῖς τρυπάνοις αὐτά. τινὲς δὲ ὑπὲρ τοῦ μηδέποτε ἁμαρτεῖν ἀβάπτιστα τρύπανα κατεσκευάσαντο. καλοῦσι δὲ οὕτως αὐτὰ διὰ τὸ μὴ βαπτίζεσθαι· περιθεῖ γὰρ ἐν κύκλῳ περιφερής τις ἴτυς; προὔχουσα μικρὸν ὑπεράνω τοῦ κατὰ τὸ τρύπανον ὀξέος πέρατος. εἶναι δὲ δήπου χρὴ πολλὰ καὶ ταῦτα πρὸς ἅπαν πάχος κρανίου παρεσκευασμένα· τοῖς μὲν γὰρ παχυτέροις τὸ μακρότερον ἁρμόσει τρύπανον· ὀνομάζω δὲ οὕτως ᾧ μεῖζόν ἐστι τὸ μεταξὺ τοῦ τ’ἄκρου πέρατος καὶ τῆς κυκλοτεροῦς ἴτυος·prime ore di lezione e condannaopo, E. BLORE, 1063pagno di classe, pur ito in classe durante le prime ore di lezione e condannao τοῖς δὲ λεπτομερέσι τὸ μικρότερον· ἔστι δὲ δήπου καὶ τούτῳ τὸ μετακὺ τοῦ πέρατός τε καὶ τῆς ἴτυος ἔλαττον.

But when the bones are particularly strong, perforate them with the trephines. Some equip themselves with nonplunging trephines so they never make a mistake. They name them in this way because they don’t plunge in, there being an outer rim which runs around in a circle and is raised up slightly above the sharp edge of the trephine.  Of course, there must also be many of these trephines prepared, to take into account every thickness of the skull. For those skulls that are thicker, the larger trephine is adequate. I term them thus based on how much more the distance is between the sharp edge [of the trephine] and the encircling [protective] rim. In those skulls that are thinner, the smaller [trephine] suffices. There is, of course, less space in these between the [sharp] edge and the [protective] rim (Johnston-Horsley 2011: 221)

 

14. Paul.Aeg. 6.90.5 [CMG 9.2, 139.21-27 – 140.1-3 Heiberg]

εἰ δὲ ἰσχυρὸν εἴη τὸ ὀστοῦν, πρότερον τοῦτο περιτρυπήσαντες τοῖς ἀβαπτίστοις λεγομένοις (τοιαῦτα δὲ ἐστι τὰ ἔχοντα μικρὸν ἐσωτέρω τῆς ἀκμῆς ἐξοχὰς κωλυούσας αὐτὰ πρὸς τὴν μήνιγγα βαπτίζεσθαι) τότε διὰ τῶν ἐκκοπέων περιαιρέσει χρησάμενοι τὸ πεπονθὸς ὀστοῦν ἀφελώμεθα, μὴ ἀθρόως ἀλλὰ κατὰ μέρος, εἰ μὲν δυνατὸν τοῖς δακτύλοις, εἰ δὲ μὴ ὀδοντάγρᾳ ἢ ὀστάγρᾳ ἢ τριχολαβίδι ἢ τοιούτῳ τινί.

τὸ δὲ μεταξὺ τῶν τρημάτων χωρίον ἐχέτω διάστημα, ὅσον τὸ μῆκος πυρῆνος μεγίστου μήλης, τὸ δὲ βάθος, ἄχρις οὗ πλησίον γένηται τῆς ἔνδον ἐπιφανείας τοῦ ὀστέου, φυλαττομένων ἡμῶν ἅψασθαι τὸ τρύπανον τῆς μήνιγγος.

 

If the bone be strong it is to be first perforated with that kind of perforators called abaptistae, which have certain eminences projecting a little above the point that prevent them from sinking down to the membrane, and then, by using the chisels, we remove the fractured bone not at once, but by pieces, if possible with the fingers, or otherwise with a tooth forceps, or bone forceps, or hair-nippers, or some such instrument. The space between the perforations should be as great as the breadth of the largest head of a specillum, and its depth should be until it is near the inner surface of the bone, taking care that the perforator (trepan?) do not touch the membrane (Adams 1846: 431-432)[1] Per un approfondimento sulla chirurgia oculare si veda Jackson 1996: 2243-2250, sui disturbi oculari (assai frequenti) e i diversi approcci terapeutici nell’Egitto romano vd. Draycott 2012: 62-71, e infine sulla figura del medico oculista vd. Nutton 1972.

[2] A questa particolare tipologia di strumento Milne dedica un paragrafo separato rispetto al τρύπανον (Milne 1907: 133); qui si è preferito, sulla scorta della suddivisione proposta da Bliquez, distinguere solamente il τρύπανον dall’ἀβάπτιστον: “Milne thought that for aegilops Archigenes employed a hand-operated trepan, citing a small beautifully damascened handle among the instruments of the oculist Severus as a possibility. However, the tell-tale therapeutic end of the instrument is missing and, in any case, except for its decor, the piece differs in no way from similar handles in the same instrumentarium which once mounted a scalpel blade at one end and some kind of iron/steel needle at the other. Still, Archigenes may have been referring to some sort of hand drill/needle or a fine lancet” (Bliquez 2015: 188).

[3] La sola altra attestazione di un λεπτὸν τρύπανον è in Hippiatrica, 46.1.10: λέγεται δὲ κενόπρησις, ὑπὸ δέ τινων πνεῦμα ἐν κιθάρᾳ· οἵτινες εὑρήκασι τὸ μέσον τρυπᾶσθαι ὀστέον τῆς κιθάρας τρυπάνῳ λεπτῷ· ἕτεροι δὲ ἐγκλύζειν αὐτόν, σικύου ἀγρίου ῥίζαν ἀποχυλίζοντας κοτύλαις τρισί, καὶ οἴνου τὸ ἴσον μίξαντας ἐλαίου κοτύλῃ χρῆσθαι.

[4] Questo passo del Corpus Hippocraticum è l’unico che attesta l’attribuzione di (σ)μικρός a τρύπανον.

[5] Il medesimo tipo di intervento al cranio è descritto in Cels. 8.3.4-5 (vd. supra).

E. CPGM reference(s)

P.Strasb. inv. 1187

AUTHOR

Francesca Bertonazzi

τρύπανον
Accepted term: 23-Feb-2017