<S=.grc

<D=.A.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin 1. [.?] .3 [.?]

2. [.?] .1 <: .1 [.1] .1 ο̣υϲ [καὶ προσ] <:προσ

3.- [έχ]ων|alt:|ὑπο3.-τίνων:>|alt:|π̣[ο]ι̣ο̣ῦ̣σ[α ἐπὶ νευρο3.τρώτ]ων:> ἐν <:χρήσει|reg|χρήσι:> λ̣[επτό]τα

4.- [το]ν ὀθόνιον. <:ποιεῖ|reg|ποι ι():> δ̣ὲ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣ὶ

5. [ἑλκ]ῶν δαιμ[ο]νίως κα̣ὶ ἄλλω[ν].

6. [ἰάθη] γὰ̣ρ κ̣α̣ὶ̣ σ̣ώ̣μ̣α̣τ̣[α τῷ πα]

7.- [ρύγ]ρῳ λεγομένῳ μὴ καταφ̣[ρο]

8.- [νή]τῳ φαρμάκῳ vac.ca.4 στέατος υ()

9.- [ε]ί̣ου προσφάτου ὅ φᾶσιν <ἀξούγγιον> ((δραχμ )) <:<#μδ=44#>|corr|<#μ=40#><#δ=1/4#>:>

10. [κ]ηροῦ λευκοῦ ((δραχμ )) <:<#κδ=24#>|corr|<#κ=20#><#δ=1/4#>:> <: ψιμυθίου|reg|ψιμιθίου:> ((δραχμ )) <#Ϛ=4#>

11. [λι]θαργύρου ((δραχμ )) <#Ϛ=4#> |_τὰ τηκτὰ κ[α]

12.- [τ]ὰ̣ τῶν ξηρ[ῶ]ν_| χ̣[ρ]ό̣νῳ δὲ <:συν

13.- [ίσ]ταται|reg|συν13.- [ίσ]τατε:>. αὔτη <:ἰ̣ᾶ̣[ται]|alt:|ἰ̣ᾶ̣[τε]:> [σ]ώματα

14. [καθ]άπερ ἴσων [ἄλλ]ων φα[ρ]

15.- [μάκ]ων ε .1 [.?]

16. [.?] .3 [.?]

17. [.?] .2 [.?]

17. lost.?lin

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?] τ̣α .4 [.?]

2. [.?] .3 κ̣αὶ ̣τὴν̣ λιθ̣[άρ]

3.- γυρον̣ [σ]υνενώσ{σ}ας ἐπ’ οἶν̣[ον]

4. ἐν κα[θαρ]ᾷ <:πυξίδι|reg|πυξξίδη:>• vac.ca.1lin

5. ἔμμο̣τα φάρμακα̣

6. <:ποιεῖ|reg|ποιῖ:> <:ἄκη|reg|ἄκα:> πρὸς ἕλκη

7. ἔμμοτον υ()γρὸν πρὸς νο

8.- μὰς ἕρπ̣η̣[τ]ας ἄνθρακας

9. ἐρυσιπέλατ̣α̣ [κ]αὶ νεύρων δ[ι]

10.- ακοπὰς [τὰ] π̣α̣λ̣αιὰ ῥυπα

11.- ρὰ ἕλκ[η ὀσ]τέα χόνδρο̣υ̣

12. πελι̣[δνὰ κόλ]π̣ους κατ̣[άγματα]

13. [.?] .3 [.?]

13. lost.?lin

=>

=D>

=D>

<D=.B.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. [.?].1μ̣ε̣ν̣ων .1[.?]

2. [.2] [ἔχει δ]ὲ̣ ὁ 〈̕Α〉ζανίτης̣ [οὕτως•]

3. [ποιει̃ δὲ καὶ] π̣ρὸς τ̣[ὰ] κ̣[ακοήθη]

4. [πάντα. ἐσ]τιν δὲ καὶ ἔν̣δ̣[οξον]

5. [ἐπιτιθ]έμενον. <:ποιει̃|reg|ποι ι():> δὲ κα̣[ὶ πρὸς]

6. [κόλπ]ους ἀπὸ λιθοτομίας [τῆς δια]

7.- [τμ]ηθέντος καὶ ἐπὶ <:μεγ̣[άλων]|alt:|μει̣[ζόνων]:>

8. <:[ἐ]πιδιαιρέσεων|reg|[ἐ]πιδιερέσεων:> ἐκ ῥω[γμῶν]

9. [π]ίσσης ((οὐγκ )) <#α=1#> κηροῦ <:οἰ[σύπου]|reg|ὐ[σύπου]:>

10. [ἀν]ὰ ((οὐγκ )) <#γ=3#> στέατος <:ὑ[είου]|reg| υ()[ίου]:> [καὶ]

11. <:[ταυ]ρείου|reg|[ταυ]ρίου:> ἀνὰ ((οὐγκ )) <#ϛ=6#> πε[υκίνης]

12. [((οὐγκ )) <#ε=5#> ὅτ]α̣ν δὲ ⟨ᾖ⟩ π⟨ρὸς⟩ ἕλκ̣η̣ [<:πλείονι|reg|πλίονι:> χρῶ]

13. [φαρμάκ]ω̩ ⟨ἔ⟩λα[ττον πρὸς ἐπού] 14.- [λωσιν] [.?]

13. lost.?lin

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?] [θε]ρ̣[απ]εύει [τὰ ἕλκη]

1bis. >)$m2 [καὶ τὰς] οὐ̣λ̣ὰ̣ς(<

2. [καὶ τὰ δ]υσεπούλ[ωτα καὶ]

3. [τὰ παλ]α̣ι̣ὰ καὶ τὰ ῥ̣[ευμα]

4.- [τικὰ] κ̣[α]ὶ̣ κ̣ό̣λ̣πους ἰᾶτ̣α̣ι̣ vestig [.?] vac.1lin

5. [πρὸ]ς̣ <:ῥυπαρά|reg|λυπαρά:> τε ταῦτ̣α̣ τ[ὰ]

6. \ $m2 (πρεσ(βυτικὰ)) / [ῥεύμ]ατα <:ποιοῦσα|reg|πυοῦσα:> πρὸς <:\\οὐ//|subst|π:>

7.- [λὰς] ἡ̣ <:<:\ $m2 ε̣πο/υλωτική|reg|\ $m2 ε̣πο/υλωτική $m2 •:>|subst|αφουλωτική:>

8. <:[καδμ]ε̣ί̣α̣ς|alt:|<:[χαλκί]τ̣ε̣ω̣ς|alt:|[διφρυ]γ̣ο̣υ̣̃ς:>:> ((δραχμ )) <#ιβ=12#> <:καρ〈κί〉νων κε

9.- [καυμ]ένων ποταμίων|reg|καρ⟨κί⟩νοι κε9.- [καυμ]ένοι ποταμίου:> ((δραχμ )) <#η=8#>

10. <:<:[ψιμυθί]ο̣υ|reg|[ψιμιθί]ο̣υ:>|alt:|[λιβάν]ο̣υ<:|alt:|[λαδάν]ο̣υ:>:> ((δραχμ )) <#ε=5#> κηροῦ ((δραχμ )) <#ιϛ=16#>

11. <:[μυρσί]ν̣ου|alt:|<:[ῥοδί]ν̣ου|reg|[ῥοδεί]ν̣ου:>:> ἐλαίου (κοτ(ύλας)) <#ϛ=6#>

12. [τὰ τηκ]τ̣ὰ κατὰ τῶν (ξηρῶ(ν))

13. [ποιεῖ καὶ \ $m2 πρὸ̣ς̣/ ἕλκη] <:π\ $m2 υ /[.?]ρ\ $m2 ι /υκ[αυ]|alt:| π\ $m2 υ /[οι]ρ\ $m2 ι /υκ[αυ]:>

14.- [τα]

14. lost.?lin

=>

=D>

=D>

<D=.C.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. [.?].1[.?]

2. [.?]σ̣τ̣.2[.?]

3. [.3].1τον ἀθε̣λ̣δόμ[ενον] [ca.4]

4. [κ]α̣[ὶ] ὄ̣ταν ἐ̣νωθῇ <:ἐπ[ίβαλλε]|alt:|ἐπί[βαλλαι]:>

5. [τὸ]ν χυλὸν καὶ τὰ τηκ̣[τὰ συν]

6.- [εν]ώσας <:χρῶ|subst|χρωι:>

----

vac.1lin

7. ἡ πηγανηρὰ ἐ[κ τοῦ]

8. [Διο]νυσίου \<#β=2#>/ τόμου πρ[ὸς νο]

9.- [μάς πο]ιοῦσα καὶ ἕλκ[η καὶ]

10. [σύριγ]γ̣α̣ς καὶ <:λει̣χ̣[ῆνας]|alt:|λέπ̣[ρας] [.?]:>

11. [.?].3[.?]

11. lost.?lin

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?].2[.?]

----

2. [ἡ] λ[ευκ]ὴ διὰ̣ [ῥο]δ̣ίνο̣υ̣ ἔ̣[μ]

3.- [πλα]στρ̣[ος σ]τ̣έατος χοιρείου

4. [προ]σ̣φά[τ]ου ((δραχμ )) <#α=1#> λιθαργύρου ((οὐγκ )) <#((τέταρτον))=1/4#>

5. [ἀρ]ιστολ̣οχίας μακρᾶς ((οὐγκ )) <#((τέταρτον))=1/4#>

6. [κη]ρ̣ο̣ῦ̣ ((οὐγκ )) <#((τέταρτον))=1/4#> <:[ζ]μ̣ύ[ρ]νης|alt:|[σ]μ̣ύ[ρ]νης(?):> ((δραχμ )) <#((τέταρτον))=1/4#> ἐλαί

7.- [ου ((οὐγκ ))] <#ε=5#> ὠ̣[ῶ]ν̣ ὁπτ̣ῶν λευ

8.- [κὰ] <:[τρία<#=3#> σ]κεύαζε|alt:|[κατασ]κεύαζε:> <:καὶ|reg|κὲ:> χρ[ῶ]

----

9. [.?].3[.2].4[.?]

9. lost.?lin

=>

=D>

=D>

<D=.D.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. [.?] .3 [.?]

2. [ἐπιτι]θ̣εῖτο τοῖς ἐπουλ̣[ωτι]

3.- [κοῖς] κ̣αὶ γὰρ πληρ̣οῖ ἕλκ[η κοῖ]

4.- [λα] ἰοῦ̣ σκώληξ .1 ἡ̣ το‹ῦ› Ὑ()γ{ε̣}[ιει]

5.- [νοῦ] μ̣ίσυος̣ ὠ̣μ̣ο̣ῦ̣ ((δρ )) <#δ̣=4#> [ἰ]ο̣ῦ ξ̣[υϲτοῦ]

6. [((δρ )) <#.1=#>] σ̣τέατος <:ὑείου|reg| ὑ()ίου:> ((δρ )) <#δ=4#> κηροῦ ((δρ )) <#δ̣=4#>

7. [τ]ή̣ξας τὸ στέαρ καὶ τὸν κη

8.- ρ̣ὸν κατὰ τῶν ἄλλων <:ἐπί

9.- βαλλε|reg|ἐπί9.- βαλλαι:> καὶ μίϲγων χρῶ

----

vac.1lin

10. ἑ̣φθὴ ἔμμοτος ᾗ χρώμεθα

11. ἰ()οῦ ξυστοῦ ((δρ )) <#δ=4#> λε̣[π]ίδος χαλκ[οῦ]

12. [((δρ )) <#.1=#> σ]τ̣υπτηρία‹ς› στρ[ογγύ]λης ((δρ )) <#β=2#>

13. <:[ζμ]ύρνης ((δρ )) <#ρ=100#>|alt:|[ζμ]ύρνης ‹((δρ )) <#ca.2=#> κηροῦ› ((δρ )) <#ρ=100#>:> <:ἀλ̣[όης ((δρ )) <#.1=#> ῥητί]

14.- [νης]|alt:|<:ἁλ̣[ὸς ((δρ )) <#.1=#> ῥητί]14.- [νης]|alt:| ἁλ̣[ὸς ἀμμωνια]14.- [κοῦ]:>:> ((δρ )) <#σ=200#> οἱ δὲ <#τ̣=300#> [|_ἐλαίου (κοτ(ύλην)) <#α=1#>_|]

15. [|_ὄξους_|] τὸ ἀ[ρκοῦν] [.?]

15. lost.?lin

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.3] .1 [.4] .7 [.?]

2. [.3] .9ς̣ πρὸς̣ [τὰς]

3. ἄφθας ἕ̣λκ̣η̣ μετὰ <:σέρ[εως]|alt:| σέρ[ιδος](?):>

4. [χ]υ̣λ̣[οῦ πρὸς] νομὴν μετ̣[ὰ]

5. [.1] .1 [.1] .2 [.1] .11 [.1] .1

6. [μ]ε̣τὰ ἀκράτου [τ]οῦ ἐλαίου κ[αὶ]

7. ὄξους πρὸ̣ς <:καί|reg|κὲ:> τὰς <: σηπεδό

8.- νας|reg|σηπεδώ8.- νας:> μετὰ χοι̣ρ̣είου στέατος

9. καὶ χυλοῦ <:ἰτέας|reg|εἰ̣τέας:> πρόσθε

10.- τα ἐν τοῖ[ς] <:πέλμασι|reg|πέλμησιν:> ῥα

11.- γάδας <:καί|reg|κὲ:> δακτύλοις ἀκρά

12.- τῳ τῆς ξυ[λ]ίνης παραπλε

13.- [κ]ό̣μενα τ̣[ῶ]ν φαρμάκω[ν]

14. [.3] .2 [.5] κράμβη̣[ς]

15. [.?] .4 [.?] 16. [.?] .1 [.?]

15. lost.?lin

=>

=D>

=D>

<D=.E.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. [.?].2[.?]

2. τὰ τ̣ηκτ̣ὰ̣ καὶ [τὰ ξηρὰ λει]

3.- ώσας ἀνάλαβ[ε <:ποιεῖ δὲ|alt:|<:χρῶ δὲ|alt:|καὶ χρῶ:>:> καὶ]

4. πρὸς πάντα θη̣[ριώδη ἕλκη]

----

5. ||left: $m2 Ἠρᾶ|| <: φ̣[α]ι̣ὰ|alt:|ἱ̣[ε]ρ̣ά:> ἡ ἔμπ[λαστρος]

6. λιθα̣ργύρ̣[ο]υ̣ ((λίτρας)) <#β=2#> [ῥητίνης ((λιτρ ))] [.1]

7. λε̣π̣[ί]δο̣ς χ[α]λ̣κο̣[ῦ ((λίτρ ))] [.1] [<:μάννης|alt:|λιβάνου:> ((λίτρ ))] [.1]

8. κηροῦ ((λίτρ )) <#β=2#> <:ἐ̣λ̣α̣[ίου]|alt:| ἐ̣λ̣α̣[ίου κικίνου]:> <:[((λίτρ ))]|alt:|[(κοτ(ύλας))]:> [.1] vac.?

----

----

9. μηλίνη <:Τ̣[ελαμώνιος]|alt:|Τ̣[ελαμῶνος]:>

10. καλουμένη λιθ[αργύρου] <:[ψιμυ]

11.- θίου|reg|ψιμι11.- θίου:> πιτυ ι()νης ἀ[σβέστου ἀνὰ]

12. ((λίτρ )) <#ˉϛˉ=6#> ἐλαίου ((λίτρ )) <#ˉϛˉ=6#> [κηροῦ ((λίτρ ))] [.1]

13. [ἰ]ο̣ῦ ξυστοῦ ((οὐγκ )) [.1] [ποιει̃ δὲ καὶ]

14. [π]ρ̣ὸς τὸ ἔνα[ιμον τραῦμα]

15. [καὶ πλ]ηγὰς [τῶν θηρίων]

15. lost.?lin

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?] κ̣α̣ὶ̣ π[ρ]ὸς τοὺς

2. [κόλπους προσφά]του[ς] καὶ <ἐπὶ(?)> (τῶ(ν))

3. [ἑλκῶν] <:[συνουλο]υμένων|alt:|[ἐπουλο]υμένων:> καὶ

3,md. $m2 (ξ(ηρόν))

4. [πρὸς τὰ δυσ]επούλωτα ἕλκη

4,md. $m2 (πληρ(οῖ))

5. [καὶ πρὸς δ]ὲ τὰς <:χιμέτλας|subst|χιμέθλας:> <: καὶ|reg|κὲ:>

6. $m2 |_[ἔμπλαστρος ἡ διὰ πο]μφόλυγος πομφόλυγος ((οὐγγ )) <#β=2#>

7. $m2 [λιϑαργύρου ((οὐγγ )) <#γ=3#> στέατος ὀρ]ν̣ι̣ϑ̣ε̣ί̣[ου] ((οὐγγ )) <#β=2#> κηροῦ ((οὐγγ )) <#δ=4#>

8. $m2 [χυλοῦ λινοσπέρμου ((οὐγγ )) <#1=#> χαμαιμήλου] ((οὐγγ )) <#ε=5#> τὰ τηκτὰ

9. $m2 [κατὰ τῶν λείων τῆς λιϑαργύρου κ]αὶ τοῦ πομφόλυγος_|

=>

=D>

=D>

<D=.F.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. <:[.?] ἐ̣στιν κ̣[ca.6]

2. [.4].3τασετε [ca.6]

3. .1ν̣ου|alt:|[διαφο1.- ρητικὴ δʼ] ἔστιν κ[αλή. ποιεῖ2.- καὶ π]ρ̣ὸ̣ς̣ τὰς ἑτέ[ρας του3.- γ]έ̣́ν̣ου:> καὶ διὰ κλυσ[μάτων] <:[ἰά]

4.- εται|alt:|[λύ]4.- εται:> παρελοῦσα [τοὺς πό]

5.- νους τῶν <:ἐντερο̣[κήλων]|alt:|<:(ἐντέρ(ων))|alt:|ἐντέ́ρω[ν καὶ]:>:>

6. <:ποιει̃|reg|ποι ι():> δὲ πρὸς <:ἀπο[στήματα]|alt:|ἀπο[σύρματα]:>

7. <:καὶ δοθιόνας|reg|κὲ δοθιῶνας:> καὶ [πρὸς] <:[ἐμ]

8.- πνευματώσεις|reg|[ἐμ]8.- πνευματώσις:> τε [καὶ χίμετ]

9.- λα

----

----

10. <:ἔμπλαστρος|reg|ἔνπλαστρος:> ἡ φοιν[ικίνη καὶ]

11. κολλητικὴ καὶ συ[νουλωτικὴ]

12. ἑλκῶν καὶ φλεγμ[ονῶν ἐπει]

13.- δὰν τακε̣ῖ̣σα̣ σ̣ύ̣[στασιν κη]

14.- ρ̣ωτὴς ἔχῃ ὑγ̣[ρᾶς] [.?]

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?].3[.?]

2. <:[.4-5]κιν.1|alt:|[φοινι]κίνη̣(?):> σ̣υ̣ν̣ε̣χὲς δ̣ὲ π̣[ρο]

3.- [περι]ξ̣ύ̣σας τ̣ὸ̣ν̣ φ̣λοιὸν

4. [δὲ κα]ὶ εἰς λ[ε]πτὰ κατα

5.- [τεμνὼ]ν̣ <:ἔμβαλλε|reg|ἔνβ̣α̣λ̣λ̣ε̣:> εἰς τὴν

6. [κακάβ]ην .1[.4].1[.3].1[.3]

7. [.4-5].7[.2]σ̣κ̣α̣[.2]

8. [.?].5[.3].3[.4]

9. [.?] [τ]ῷ̣ μ̣ὲ̣ρ̣[ει λοιπ]ῷ̣ χρῶ

10. [.?].2[.3]ε̣ρ̣ι̣α̣.1[.3]

11. [.?].4[.2]α̣ καὶ δ̣ι̣α̣

12. [.?] <:.1α̣[.1]α̣.1τηρ\ $m2 ι/α.1|alt:|<:τ̣ὰ̣[ς] ἀ̣ρ̣τηρ\ί/ας̣|alt:|τ̣’ἀ̣[κ]ε̣σ̣τήρ\ι/α .1 (?):>:> \ $m2 ι̣α̣/

13. [.?].1[.1] <:.7

14.- [.2]|alt:|τ̣ὰ̣ τ̣μ̣ή̣μ̣α̣14.- [τα]:> [.?].2

14. lost.?lin

=>

=D>

=D>

<D=.G.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

----

1. ἡ διὰ [8-10 πρὸς τὰ κα-]

2. κοή[θη] [.?]

3. ου ((δρ )) α [.?]

4. οἴνου [.?]

----

5. $m2 <:(ξηρ(ὸν?))|alt:|<:(ξηρ(αντικὸν?))|alt:|(ξηρ(ίον?)):>:> κροκῶδε̣ς̣ [.?] <:[.5]

6.- $m2 κόλλης|alt:|<:σαρκο6.- κόλλης|alt:|<:ταυρο6.- κόλλης|alt:|χρυσο6.- κόλλης:>:>:> ((δρ )) γ [.?]

----

7. $m2 <:χωρ ι()σσι|alt:|(χωρ(ὶς)) <:<:oἰσύπου|reg|(ἰσσίπ̣(ου)):>|alt:|<:ὑσσώπου(?)|reg|(ἰσσίπ̣(ου)):>:>:> .1[.?]

8. $m2 κης ((δρ )) ϛ κα̣[.?]

8. lost.?lin

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?]υ̣

2. [.?].1κα

3. [.?].1αιο

4. [.?]την

5. [.?] ὁπότε

6. [.?]υνες

7. $m2 [.?].2[.2]ου (κ̣ο̣(τύλαι?)) θ .1

8. $m2 [.?] ((δρ )) ι̣β̣

9. $m2 [.?].1[.3]η̣ς

9. lost.?lin

=>

=D>

=D>

<D=.H.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. .1[.1].2[.?] <:[.3]

2. ἑνώσα[ς]|alt:|[συν]2.- ἑνώσα[ς]:> <:ϑ̣υεί̣[ᾳ] [.1]|alt:|ε̣ὐερ̣[ῶς]:> [.?]

3. αὐτὴν̣ [.2].1δ̣οτε̣ [.?]

----

4. ἡ ἔμπλαστρος ῥ̣ο̣δ̣[ίνη] <:[ca.3]

5.- καϑάρας|alt:|<:[.?] [ἀνα]5.- καϑάρας|alt:|[.?] [δια]5.- καϑάρας:>:> τὰ πέταλ[α ὑσσώ]

6.- που κλάδου τοῦ δ[.?]

----

7. $m2 <:[ἔ]μ̣π̣λαστος|subst|[ε]μ̣λλαστος:> ἀφοδευ[ο]μένῳ σασσ̣[ομένῳ] [ca.14] <:[.1]

8. $m2 μοι|alt:|[ἐ]8.- μοι:> τῷ πόνῳ .5[.?]

9. $m2 <:(δέδωκ(α))|reg|(δέδοκ(α)):> κηροῦ ((οὐγγ )) <#α̣=1#>.1[.?]

10. $m2 *chirho,☧* <:(λ̣(άμβανε))|alt:|(λ̣(άβε)):> μί̣σ̣υ̣ο̣ς (ἔ̣σβ(εσα?)) ((δρ )) <#α=1#> α.1[.?]

11. $m2 (χαλβάν(ης)) ((οὐγγ )) <#β=2#> <:μυ̣[.?]|alt:|<:μυ̣[ρίκης] [.?]|alt:|μυ̣[ρσίνης] [.?]:>:>

12. $m2 χαλβάνην καὶ̣ [.?]

13. $m2 .3α̣σ̣ασαρ<:θυ̣[.?]|alt:|θυ̣[είᾳ] [.?]:>

14. $m2 διηϑήσας χρῶ̣ [.?]

14. lost.?lin

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?].1α̣ν̣.2[.?]

2. [.?]<:[.3]ανου|alt:|[πεγ]άνου:> ((οὐγ )) α ῥοδί

3.- [νου (κοτ(υλ )) <#.1=#>] μ̣αρουλίου ((οὐγ )) >)⟨οἰ δὲ⟩ ((λίτ ))(< <#γ=3#>

4. [κηροῦ .2] ἰοῦ ((λίτ )) <#δ=4#> τήλε

5.- [ως .2 ἰτ]έας ῥίζ{ζ}ης ((λίτ )) <#ϛ=6#>

6. <:[κολοφων]ίας|alt:|[στυπτηρ]ίας:> ((οὐγ )) <#ϛ =6#> βάλε

7. [τῆλιν καὶ] ῥίζ{ζ}αν ἰτέας

8. <:[ἐκπεπιε]σμένην̣|alt:|[λελεια]σμένην̣:> [εἰς] <:ἔλαιον|reg|ἔ̣λ̣ε̣ο̣ν:> 8bis. >)τ(<

9. [ἐπὶ δε πῦ]ρ ἓψε μέχρι ἄν ὑ̈

10.- [πολειφθῇ δ]ακτύλους <#δ=4#>

11. [ξηρὰ δὲ ἐπὶ]πάσσων ⟨εἰ⟩ς χυ

12.- [λν καὶ συνε]ν̣ώσας ἐ̣π’ ὀθ̣νι

13.- [ον διηθήσα]ς καὶ στήσας

14. [.?]<:.2ξοντ.2[.2]|alt:|τ̣ῆ̣ξον τη̣κ̣[τά]:>

15. [.?] <:[.2].1μαλα[.6]|alt:|[κα]ὶ μαλά[ξας χρῶ]:> [.?]

16. [.?].2[.?]

16. lost.?lin

=>

=D>

=D>

<D=.I.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. [.?]η̣ς̣

2. [.?] [πρὸς] <:[κ]ατάρρουν|reg|[κ]ατάρον:>

3. [.?] [ὴ δ]όσις

4. $m2 [.?] ἡπατικοῖς

5. $m2 [.?]κοις (ὁμο̣ί̣(αις?))

6. $m2 <:[.9]|alt:|[διαθέσεσι(?)]:> [.?]κ̣οις κ̣α̣ὶ̣

7. $m2 [.?] .1

8. $m2 [.?]κ̣ο̣ς̣

9. $m2 [.?].1μου

10. $m2 [.?]ι̣ου

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. δ̣[.?]

2. κ̣α̣τα̣[.?]

3. τεθε̣[.?]

----

4. $m2 πυρέθρ[ου] [.?] <:[.4]|alt:|[πρὸς(?)]:>

5. $m2 κ̣ακοὺ̣ς̣ <:.1[.8]|alt:|κ̣[ατάρρους(?)]:> [.?]

----

6. <:ἀλκαί̣[ας]|alt:|ἄλκαρ̣ [.2]:> [.?]

7. δελη.1[.?]

8. .3[.?]

=>

=D>

=D>

<D=.J.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. [.?]σ

2. [.?]τρι 2bis.$m2 >)(<

3. [.?]ανου

vac.ca.1lin

4. $m2 <:[.?] ἐνπνευμα

5.- $m2 [.?]πεψία̣ν|alt:|[πρὸς] [.?] ἐνπνευμά5.-[τωσιν] [.?] [καὶ] <:[βραδυ]πεψίαν|alt:|<:[δυσ]πεψίαν|alt:|[ἀ]πεψίαν :>:>:> <:εν

6. $m2 [.?]|alt:|<:<:ἐν6.-[τέρου]|alt:|ἐν6.-[τέρων]:>|alt:|ἐν6.-[τός]:>:> ((οὐγκ )) γ ἡ (τελε(ία))

7. $m2 <:[.?] τ̣ὰ (ποτ̣ή̣μ̣α̣(τα))|alt:|[δόσις] <:[.?] τ̣ὰ (ποτ̣ή̣μ̣α̣(τα))|alt:|[τὰ κα]τ̣απότ̣ι̣α̣ κ̣α̣ὶ̣:>:>

8. $m2 [.?].1 (εὔυπ(να))

9. $m2 [.?]ς κα

10.- $m2 [.?]

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. .3[.?]

2. ι̣αε .1[.?]

3. τικο̣ [.?]

4.$m2 <:συγκο[πτικοῖς]|reg|<:συνκο[πτικοῖς]|alt:|συνκο[πτομένοις]:>:> [.?]

5.$m2 τους κ̣[.?]

6.$m2 τους δ̣[.?]

7.$m2 οδο.2[.?]

8.$m2 θε[.?]

=>

=D>

=D>

<D=.K.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. λιω[.?]

2. λαρ[.?] <:[.4]

3. τος υ̣[.4]|alt:|[στέα]3.- τος ὑ̣[είου]:> [.?]

4. νιας ((δρ )) <#η=8#> <:χ̣α̣[.4]|alt:|χ̣α̣[λκός]:> [.?]

5. [.2].3χ.1[.?]

----

----

6. $m2 κράσεος και κ.1[.?]

7. $m2 μί̣ζ̣ας <:τρεῖς<#=3#>|reg|τρῖς:> τοῦ σ̣[.?] <:[.4-7]

8.- $m2 <:δήκτοις|reg|δικτοις:>|alt:|<:[θηριο]8.- δήκτοις|alt:|<:[κυνο]8.- δήκτοις|alt:|[ἀνθρωπο]8.- δήκτοις:>:>:> μετὰ̣ [.?]

9. $m2 τῷ φαρμάκῳ .1[.?]

10. $m2 μετὰ χυλοῦ γεν̣[τιανῆς] [.?]

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?]ν̣τα

2. [.?]τ̣ε

3. [.?] <:[.3]υ ι()|alt:|[πιτ]υ ί()[νης]:>

vac.1lin

4. $m2 [.?] (κηρ(οῦ)) ((οὐγ )) <#γ=3#>

5. $m2 [.?] [ἀ]ννήσου ((οὐγ )) <#γ=3#>

6. $m2 [.?].1ο̣υ̣β.3ο̣υ ((οὐγ )) <#ϛ=6#>

7. $m2 [.?] <:[λιβ]άνου|alt:|[πηγ]άνου:> ((οὐγ )) <#α=1#>

8. $m2 [.?] στέατος (ταυρ(είου)) ((λίτ )) <#α=1#>

=>

=D>

=D>

<D=.L.folio

<D=.r

<=

1. lost.?lin

1. <:της χαρ̣[.?]|alt:|τῆς χαρ̣[τηρίας κεκαυμένης]:>

----

2. <:ἐμπλάστρι[ον]|reg|ἐνπλάστρι[ον]:> <:[ca.9]|alt:|[πρὸς λειχῆνας]:>

3. λιθαργύρο[υ] [ca.10]

4. ἐλαίου (κοτ(ύλ )) [ca.11]

5. τρῖβε τὴν̣ [λιθάργυρον καὶ]

6. $m2 ἔμπλαστρος πρὸς <:λειχῆ̣[νας]|reg|λιχῆ̣[νας]:> [ca.22]

7. $m2 <:θείου|reg|θίου:> ἀπύρου ((δρ )) <#α=1#> τήλ̣ε̣[ως] [ca.25]

8. $m2 μετὰ τῶν ξηρῶν <:χ.1[ca.22]|alt:|<:χα̣[μαιλέοντος] [ca.12]|alt:|<:χα̣[λκάνθου] [ca.15]|alt:|χα̣[λκίτεως] [ca.15]:>:>:> <:[.7]|alt:|στέατος(?):>

9. $m2 ἀνάλου ((οὐγ )) <#ιβ=12#> ταυρ̣[οκόλλης] [ca.22]

10. $m2 [.2].3[.?]

10. lost.?lin

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?] [.5]

2. [.?] <:[.6]ς̣|alt:|[πρὸς τὰ]ς̣(?):> <:παλαι

3.- [.?]|alt:|παλαι3.- [ὰς βῆχας φάρμακον]:> <:ἄριστον|reg|ἄ̣ριττον:>

4. $m2 <:[.?]μα|alt:|[πρὸς βῆχα καὶ ἀναγωγὴν πνεύματος πότη]μα(?):> καρδαμώμου

5. $m2 [.?] <:[.4].1ου|alt:|[ὑσσώ]π̣ου:> ἀνὰ ((οὐγγ )) <#η=8#> ναπείο̣υ

6. $m2 [.?]

7. $m2 [.?]σας δίδου πίνειν

8. $m2 [.?] [κε]ν̣τ̣α̣υρίου ((οὐγγ )) <#γ=3#>

9. $m2 [.?] <:κοχλιάριον|reg|[κοχ]λ̣ιάρια:> ἕν<#=1#>

=>

=D>

=D>

<D=.M.folio

<D=.r

<=

1. [.1].1[.?]

2. χεαι κατα[.?] <:[.1]

3.- δ̣υν̣ης|alt:|<:ὀ3.- δύνος|corr|ὀ3.- δύνης:>:> πρς <:.3[.?]|alt:|<:λ̣υ̣γ̣[ίσματα καὶ]|alt:|ἐ̣ξ̣α̣[ρθρήματα καὶ]:>:>

4. τὰ νύ\γ/ματα <:.1[.?]|alt:|κ[αὶ κατάγματα]:>

vac.ca.1lin

5. $m2 κ̣ .5[.1].2 πίσσας <:κ[.?]|alt:|<:κ[ηροῦ ἀνὰ ((οὐγκ ))]|alt:|κ[ολοφωνίας]:>:>

6. $m2 .2 ((οὐγκ )) <#α=1#> <:[.4]ο̣ς̣|alt:|[μίσυ]ο̣ς̣:> ((οὐγκ )) <#γ=3#> ψι[μιθίου] [.?]

7. $m2 <:.4[.5] κ̣αὶ εστ̣ι̣[.?]|alt:|ε̣μ̣π̣λ̣[αστρος] κ̣αὶ ἐστ̣ὶ̣ [ἀγαθή] [.?]:>

8. $m2 πρς [σύ]ρ̣ιγ̣γας κα[ὶ] <:[.?]

9.- $m2 σύριγγα κ[α]ὶ̣ ῥῆγμ̣[α] [.?]|alt:|[πρὸς]9.- σύριγγα κ[α]ὶ̣ ῤῆγμ̣[α μετὰ ἐλαίου]:>

10. $m2 ὠμῆς <:ἐ̣π[ὶ] μύσεω[ς]|alt:|<: ἐ̣π[ὶ] μύσεω[ν]|alt:|<:ἐ̣π[ι]μύσεω[ς]|alt:|ἐ̣π[ι]μύσεω[ν]:>:>:> [.?]

11. $m2 ἢ ᾠοῦ τὸ λευκὸν̣ [.?]

=>

=D>

<D=.v

<=

1. lost.?lin

1. [.?]μ̣ας

2. [.?] ((δρ )) <#κβ=22#> κηροῦ

3. [.?].1η̣ο̣.3κ̣ε̣ιε

4. [.?].2 αὐτὴν γενε

5.- [.?]θησα̣.1ε.1ε.1 σ̣υ̣ν̣

6. $m2 [.?].3τ̣α̣.1 προ̣[.4]ι̣α.1[.1].1α̣

7. $m2 [.?].4[.1] πρὸς [.4]

8. $m2 [.?].3β̣.1[.1] ε̣πι[.4]

9. $m2 [.?].1σ̣υ̣[.3].1[.4]

10. $m2 [.?] (|.1τ̣η̣σο|) .1[.4]

11. $m2 [.?].2η̣ν̣[.4]

=>

=D>

=D>