Editing SoSOL 2011 1110 from publication SoSOL 2011 1110

Identifier papyri.info/ddbdp/sosol;2011;1110 (View in PN)

DDbDP Full Text:

folio Ar
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣   ̣ [  ̣]   ̣ ο̣υϲ [καὶ προσ] προσ-
[έχ]ωνapp01 ἐν χρήσειchoice01 λ̣[επτό]τα-
[το]ν ὀθόνιον. ποιεῖchoice02 δ̣ὲ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣ὶ
5[ἑλκ]ῶν δαιμ[ο]νίως κα̣ὶ ἄλλω[ν].
[ἰάθη] γὰ̣ρ κ̣α̣ὶ̣ σ̣ώ̣μ̣α̣τ̣[α τῷ πα]-
[ρύγ]ρῳ λεγομένῳ μὴ καταφ̣[ρο]-
[νή]τῳ φαρμάκῳ vac.4 στέατος υhi02-
[ε]ί̣ου προσφάτου ὅ φᾶσιν <ἀξούγγιον> (δραχμ ) μδchoice03
10[κ]ηροῦ λευκοῦ (δραχμ ) κδchoice04 ψιμυθίουchoice05 (δραχμ ) Ϛ
[λι]θαργύρου (δραχμ ) Ϛ τὰ τηκτὰ κ[α]-
[τ]ὰ̣ τῶν ξηρ[ῶ]ν χ̣[ρ]ό̣νῳ δὲ συν-
[ίσ]ταταιchoice06. αὔτη ἰ̣ᾶ̣[ται]app03 σ]ώματα
[καθ]άπερ ἴσων [ἄλλ]ων φα[ρ]-
15[μάκ]ων ε   ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] τ̣α   ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ ̣τὴν̣ λιθ̣[άρ]-
γυρον̣ [σ]υνενώσ{σ}ας ἐπ’ οἶν̣[ον]
ἐν κα[θαρ]ᾷ πυξίδιchoice07• vac.1 line
5ἔμμο̣τα φάρμακα̣
ποιεῖchoice08 ἄκηchoice09 πρὸς ἕλκη
ἔμμοτον υhi03γρὸν πρὸς νο-
μὰς ἕρπ̣η̣[τ]ας ἄνθρακας
ἐρυσιπέλατ̣α̣ [κ]αὶ νεύρων δ[ι]-
10ακοπὰς [τὰ] π̣α̣λ̣αιὰ ῥυπα-
ρὰ ἕλκ[η ὀσ]τέα χόνδρο̣υ̣
πελι̣[δνὰ κόλ]π̣ους κατ̣[άγματα]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio Br
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣μ̣ε̣ν̣ων   ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣ ἔχει δ]ὲ̣ ὁ 〈̕Α〉ζανίτης̣ [οὕτως•]
[ποιει̃ δὲ καὶ] π̣ρὸς τ̣[ὰ] κ̣[ακοήθη]
[πάντα. ἐσ]τιν δὲ καὶ ἔν̣δ̣[οξον]
5[ἐπιτιθ]έμενον. ποιει̃choice10 δὲ κα̣[ὶ πρὸς]
[κόλπ]ους ἀπὸ λιθοτομίας [τῆς δια]-
[τμ]ηθέντος καὶ ἐπὶ μεγ̣[άλων]app04
[ἐ]πιδιαιρέσεωνchoice11 ἐκ ῥω[γμῶν]
[π]ίσσης (οὐγκ ) α κηροῦ οἰ[σύπουchoice12
10[ἀν]ὰ (οὐγκ ) γ στέατος ὑ[είου]choice13 καὶ]
[ταυ]ρείουchoice14 ἀνὰ (οὐγκ ) ϛ πε[υκίνης]
[(οὐγκ ) ε ὅτ]α̣ν δὲ ⟨ᾖ⟩ π⟨ρὸς⟩ ἕλκ̣η̣ [πλείονιchoice15 χρῶ]
[φαρμάκ]ω̩ ⟨ἔ⟩λα[ττον πρὸς ἐπού]-
[λωσιν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- θε]ρ̣[απ]εύει [τὰ ἕλκη]
1bis(hand 2) [καὶ τὰς] οὐ̣λ̣ὰ̣ς
[καὶ τὰ δ]υσεπούλ[ωτα καὶ]
[τὰ παλ]α̣ι̣ὰ καὶ τὰ ῥ̣[ευμα]-
[τικὰ] κ̣[α]ὶ̣ κ̣ό̣λ̣πους ἰᾶτ̣α̣ι̣ traces[ -ca.?- ] vac.1 line
5[πρὸ]ς̣ ῥυπαράchoice16 τε ταῦτ̣α̣ τ[ὰ]
\ (hand 2) πρεσ(βυτικὰ) / [ῥεύμ]ατα ποιοῦσαchoice17 πρὸς \\οὐ//subst01-
[λὰς] ἡ̣ \ (hand 2) ε̣πο/υλωτικήsubst02
[καδμ]ε̣ί̣α̣ςapp05 (δραχμ ) ιβ καρ〈κί〉νων κε-
[καυμ]ένων ποταμίωνchoice19 (δραχμ ) η
10[ψιμυθί]ο̣υapp07 (δραχμ ) ε κηροῦ (δραχμ ) ιϛ
[μυρσί]ν̣ουapp09 ἐλαίου κοτ(ύλας) ϛ
[τὰ τηκ]τ̣ὰ κατὰ τῶν ξηρῶ(ν)
[ποιεῖ καὶ \ (hand 2) πρὸ̣ς̣/ ἕλκη] π\ (hand 2) υ /[ -ca.?- ]ρ\ (hand 2) ι /υκ[αυ]app10-
[τα]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio Cr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣τον ἀθε̣λ̣δόμ[ενον - ca.4 -]
[κ]α̣[ὶ] ὄ̣ταν ἐ̣νωθῇ ἐπ[ίβαλλεapp11
5[τὸ]ν χυλὸν καὶ τὰ τηκ̣[τὰ συν]-
[εν]ώσας χρῶsubst03
——vac.1 line
ἡ πηγανηρὰ ἐ[κ τοῦ]
[Διο]νυσίου \β/ τόμου πρ[ὸς νο]-
[μάς πο]ιοῦσα καὶ ἕλκ[η καὶ]
10[σύριγ]γ̣α̣ς καὶ λει̣χ̣[ῆνας]app12
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
——
[ἡ] λ[ευκ]ὴ διὰ̣ [ῥο]δ̣ίνο̣υ̣ ἔ̣[μ]-
[πλα]στρ̣[ος σ]τ̣έατος χοιρείου
[προ]σ̣φά[τ]ου (δραχμ ) α λιθαργύρου (οὐγκ ) (τέταρτον)
5[ἀρ]ιστολ̣οχίας μακρᾶς (οὐγκ ) (τέταρτον)
[κη]ρ̣ο̣ῦ̣ (οὐγκ ) (τέταρτον) [ζ]μ̣ύ[ρ]νηςapp13 (δραχμ ) (τέταρτον) ἐλαί-
[ου (οὐγκ )] ε ὠ̣[ῶ]ν̣ ὁπτ̣ῶν λευ-
[κὰ τρία σ]κεύαζεapp14 καὶchoice22 χρ[ῶ]
——
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio Dr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[ἐπιτι]θ̣εῖτο τοῖς ἐπουλ̣[ωτι]-
[κοῖς] κ̣αὶ γὰρ πληρ̣οῖ ἕλκ[η κοῖ]-
[λα] ἰοῦ̣ σκώληξ   ̣ ἡ̣ το‹ῦ› Ὑhi07γ{ε̣}[ιει]-
5[νοῦ] μ̣ίσυος̣ ὠ̣μ̣ο̣ῦ̣ (δρ ) δ̣ [ἰ]ο̣ῦ ξ̣[υϲτοῦ]
[(δρ )   ̣] σ̣τέατος ὑείουchoice23 (δρ ) δ κηροῦ (δρ ) δ̣
[τ]ή̣ξας τὸ στέαρ καὶ τὸν κη-
ρ̣ὸν κατὰ τῶν ἄλλων ἐπί-
βαλλεchoice24 καὶ μίϲγων χρῶ
——vac.1 line
10ἑ̣φθὴ ἔμμοτος ᾗ χρώμεθα
hi09οῦ ξυστοῦ (δρ ) δ λε̣[π]ίδος χαλκ[οῦ]
[(δρ )   ̣ σ]τ̣υπτηρία‹ς› στρ[ογγύ]λης (δρ ) β
[ζμ]ύρνης (δρ ) ρapp15 ἀλ̣[όης (δρ )   ̣ ῥητί]-
[νης]app16 (δρ ) σ οἱ δὲ τ̣ [ἐλαίου κοτ(ύλην) α]
15[ὄξους] τὸ ἀ[ρκοῦν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] - ca.9 -ς̣ πρὸς̣ [τὰς]
ἄφθας ἕ̣λκ̣η̣ μετὰ σέρ[εωςapp18
[χ]υ̣λ̣[οῦ πρὸς] νομὴν μετ̣[ὰ]
5[  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣] - ca.11 - [  ̣]   ̣
[μ]ε̣τὰ ἀκράτου [τ]οῦ ἐλαίου κ[αὶ]
ὄξους πρὸ̣ς καίchoice25 τὰς σηπεδό-
ναςchoice26 μετὰ χοι̣ρ̣είου στέατος
καὶ χυλοῦ ἰτέαςchoice27 πρόσθε-
10τα ἐν τοῖ[ς] πέλμασιchoice28 ῥα-
γάδας καίchoice29 δακτύλοις ἀκρά-
τῳ τῆς ξυ[λ]ίνης παραπλε-
[κ]ό̣μενα τ̣[ῶ]ν φαρμάκω[ν]
[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κράμβη̣[ς]
15[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio Er
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τὰ τ̣ηκτ̣ὰ̣ καὶ [τὰ ξηρὰ λει]-
ώσας ἀνάλαβ[ε ποιεῖ δὲapp19 καὶ]
πρὸς πάντα θη̣[ριώδη ἕλκη]
——
5(added at left: (hand 2) Ἠρᾶ) φ̣[α]ι̣ὰapp21 ἡ ἔμπ[λαστρος]
λιθα̣ργύρ̣[ο]υ̣ (λίτρας) β [ῥητίνης (λιτρ )   ̣]
λε̣π̣[ί]δο̣ς χ[α]λ̣κο̣[ῦ (λίτρ )   ̣ μάννηςapp22 (λίτρ )   ̣]
κηροῦ (λίτρ ) β ἐ̣λ̣α̣[ίου]app23 (λίτρ )app24   ̣] vac.
——
——
μηλίνη Τ̣[ελαμώνιος]app25
10καλουμένη λιθ[αργύρου ψιμυ]-
θίουchoice30 πιτυιhi10νης ἀ[σβέστου ἀνὰ]
(λίτρ ) ˉϛˉ ἐλαίου (λίτρ ) ˉϛˉ [κηροῦ (λίτρ )   ̣]
[ἰ]ο̣ῦ ξυστοῦ (οὐγκ ) [  ̣ ποιει̃ δὲ καὶ]
[π]ρ̣ὸς τὸ ἔνα[ιμον τραῦμα]
15[καὶ πλ]ηγὰς [τῶν θηρίων]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] κ̣α̣ὶ̣ π[ρ]ὸς τοὺς
[κόλπους προσφά]του[ς] καὶ <ἐπὶ(?)> τ(ν)
[ἑλκῶν συνουλο]υμένωνapp26 καὶ
3,md(hand 2) ξ(ηρόν)
[πρὸς τὰ δυσ]επούλωτα ἕλκη
4,md(hand 2) πληρ(οῖ)
5[καὶ πρὸς δ]ὲ τὰς χιμέτλαςsubst04 καὶchoice31
(hand 2) [ἔμπλαστρος ἡ διὰ πο]μφόλυγος πομφόλυγος (οὐγγ ) β
(hand 2) [λιϑαργύρου (οὐγγ ) γ στέατος ὀρ]ν̣ι̣ϑ̣ε̣ί̣[ου] (οὐγγ ) β κηροῦ (οὐγγ ) δ
(hand 2) [χυλοῦ λινοσπέρμου (οὐγγ ) 1 χαμαιμήλου] (οὐγγ ) ε τὰ τηκτὰ
(hand 2) [κατὰ τῶν λείων τῆς λιϑαργύρου κ]αὶ τοῦ πομφόλυγος
folio Fr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] ἐ̣στιν κ̣[- ca.6 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τασετε [- ca.6 -]
  ̣ν̣ουapp27 καὶ διὰ κλυσ[μάτων ἰά]-
εταιapp28 παρελοῦσα [τοὺς πό]-
5νους τῶν ἐντερο̣[κήλων]app29
ποιει̃choice32 δὲ πρὸς ἀπο[στήματαapp31
καὶ δοθιόναςchoice33 καὶ [πρὸς ἐμ]-
πνευματώσειςchoice34 τε [καὶ χίμετ]-
λα
——
——
10ἔμπλαστροςchoice35 ἡ φοιν[ικίνη καὶ]
κολλητικὴ καὶ συ[νουλωτικὴ]
ἑλκῶν καὶ φλεγμ[ονῶν ἐπει]-
δὰν τακε̣ῖ̣σα̣ σ̣ύ̣[στασιν κη]-
ρ̣ωτὴς ἔχῃ ὑγ̣[ρᾶς -ca.?- ]
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -4-5- ]κιν  ̣app32 σ̣υ̣ν̣ε̣χὲς δ̣ὲ π̣[ρο]-
[περι]ξ̣ύ̣σας τ̣ὸ̣ν̣ φ̣λοιὸν
[δὲ κα]ὶ εἰς λ[ε]πτὰ κατα-
5[τεμνὼ]ν̣ ἔμβαλλεchoice36 εἰς τὴν
[κακάβ]ην   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -4-5- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]σ̣κ̣α̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- τ]ῷ̣ μ̣ὲ̣ρ̣[ει λοιπ]ῷ̣ χρῶ
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣ρ̣ι̣α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣ καὶ δ̣ι̣α̣
[ -ca.?- ]   ̣α̣[  ̣]α̣  ̣τηρ\ (hand 2) ι/α  ̣app33 \ (hand 2) ι̣α̣/
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣-
[  ̣  ̣]app35 -ca.?- ]  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio Gr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
——
ἡ διὰ [8-10 πρὸς τὰ κα-]
κοή[θη -ca.?- ]
ου (δρ ) α [ -ca.?- ]
οἴνου [ -ca.?- ]
——
5(hand 2) ξηρ(ὸν(?))app36 κροκῶδε̣ς̣ [ -ca.?-   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]-
(hand 2) κόλληςapp38 (δρ ) γ [ -ca.?- ]
——
(hand 2) χωριhi13σσιapp41   ̣[ -ca.?- ]
(hand 2) κης (δρ ) ϛ κα̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]υ̣
[ -ca.?- ]  ̣κα
[ -ca.?- ]  ̣αιο
[ -ca.?- ]την
5[ -ca.?- ] ὁπότε
[ -ca.?- ]υνες
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ου κ̣ο̣(τύλαι(?)) θ   ̣
(hand 2) [ -ca.?- ] (δρ ) ι̣β̣
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]η̣ς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio Hr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣]
ἑνώσα[ςapp43 ϑ̣υεί̣[ᾳ   ̣]app44 -ca.?- ]
αὐτὴν̣ [  ̣  ̣]  ̣δ̣οτε̣ [ -ca.?- ]
——
ἡ ἔμπλαστρος ῥ̣ο̣δ̣[ίνη - ca.3 -]-
5καϑάραςapp45 τὰ πέταλ[α ὑσσώ]-
που κλάδου τοῦ δ[ -ca.?- ]
——
(hand 2) [ἔ]μ̣π̣λαστοςsubst05 ἀφοδευ[ο]μένῳ σασσ̣[ομένῳ - ca.14 -   ̣]
(hand 2) μοιapp47 τῷ πόνῳ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(hand 2) δέδωκ(α)choice39 κηροῦ (οὐγγ ) α̣  ̣[ -ca.?- ]
10(hand 2) ☧ λ̣(άμβανε)app48 μί̣σ̣υ̣ο̣ς ἔ̣σβ(εσα(?)) (δρ ) α α  ̣[ -ca.?- ]
(hand 2) χαλβάν(ης) (οὐγγ ) β μυ̣[ -ca.?- ]app49
(hand 2) χαλβάνην καὶ̣ [ -ca.?- ]
(hand 2) 〚  ̣  ̣  ̣α̣σ̣ασαρ〛 θυ̣[ -ca.?- ]app51
(hand 2) διηϑήσας χρῶ̣ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣α̣ν̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣]ανουapp52 (οὐγ ) α ῥοδί-
[νου κοτ(υλ )   ̣] μ̣αρουλίου (οὐγ ) ⟨οἰ δὲ⟩ (λίτ ) γ
[κηροῦ   ̣  ̣] ἰοῦ (λίτ ) δ τήλε-
5[ως   ̣  ̣ ἰτ]έας ῥίζ{ζ}ης (λίτ ) ϛ
[κολοφων]ίαςapp53 (οὐγ ) ϛ βάλε
[τῆλιν καὶ] ῥίζ{ζ}αν ἰτέας
[ἐκπεπιε]σμένην̣app54 [εἰς] ἔλαιονchoice40
8bisτò
[ἐπὶ δε πῦ]ρ ἓψε μέχρι ἄν ὑ̈-
10[πολειφθῇ δ]ακτύλους δ
[ξηρὰ δὲ ἐπὶ]πάσσων ⟨εἰ⟩ς χυ-
[λòν καὶ συνε]ν̣ώσας ἐ̣π’ ὀθọ́νι-
[ον διηθήσα]ς καὶ στήσας
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ξοντ  ̣  ̣[  ̣  ̣]app55
15[ -ca.?-   ̣  ̣]  ̣μαλα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣app56 -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio Ir
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]η̣ς̣
[ -ca.?- πρὸς κ]ατάρρουνchoice41
[ -ca.?- ὴ δ]όσις
(hand 2) [ -ca.?- ] ἡπατικοῖς
5(hand 2) [ -ca.?- ]κοις ὁμο̣ί̣(αις(?))
(hand 2) [- ca.9 -app57 -ca.?- ]κ̣οις κ̣α̣ὶ̣
(hand 2) [ -ca.?- ]   ̣
(hand 2) [ -ca.?- ]κ̣ο̣ς̣
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣μου
10(hand 2) [ -ca.?- ]ι̣ου
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1δ̣[ -ca.?- ]
κ̣α̣τα̣[ -ca.?- ]
τεθε̣[ -ca.?- ]
——
(hand 2) πυρέθρ[ου -ca.?-   ̣  ̣  ̣  ̣app58
5(hand 2) κ̣ακοὺ̣ς̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]app59 -ca.?- ]
——
ἀλκαί̣[ας]app60 -ca.?- ]
δελη  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
folio Jr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]σ
[ -ca.?- ]τρι 2bis.(hand 2) ·
[ -ca.?- ]ανουvac.1 line
(hand 2) [ -ca.?- ] ἐνπνευμα-
5(hand 2) [ -ca.?- ]πεψία̣νapp61 εν
(hand 2) [ -ca.?- ]app64 (οὐγκ ) γ ἡ τελε(ία)
(hand 2) [ -ca.?- ] τ̣ὰ ποτ̣ή̣μ̣α̣(τα)app67
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣ εὔυπ(να)
(hand 2) [ -ca.?- ]ς κα-
10(hand 2) [ -ca.?- ]
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ι̣αε   ̣[ -ca.?- ]
τικο̣ [ -ca.?- ]4.(hand 2) συγκο[πτικοῖς]choice42 [ -ca.?- ]5.(hand 2) τους κ̣[ -ca.?- ]6.(hand 2) τους δ̣[ -ca.?- ]7.(hand 2) οδο  ̣  ̣[ -ca.?- ]8.(hand 2) θε[ -ca.?- ]
folio Kr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1λιω[ -ca.?- ]
λαρ[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣  ̣]
τος υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣app70 -ca.?- ]
νιας (δρ ) η χ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]app71 -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣χ  ̣[ -ca.?- ]
——
——
(hand 2) κράσεος και κ  ̣[ -ca.?- ]
(hand 2) μί̣ζ̣ας τρεῖςchoice43 τοῦ σ̣[ -ca.?- -4-7- ]-
(hand 2) δήκτοιςapp72 μετὰ̣ [ -ca.?- ]
(hand 2) τῷ φαρμάκῳ   ̣[ -ca.?- ]
10(hand 2) μετὰ χυλοῦ γεν̣[τιανῆς -ca.?- ]
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ν̣τα
[ -ca.?- ]τ̣ε
[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣]υιhi16app75vac.1 line
(hand 2) [ -ca.?- ] κηρ(οῦ) (οὐγ ) γ
5(hand 2) [ -ca.?- ἀ]ννήσου (οὐγ ) γ
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣ο̣υ̣β  ̣  ̣  ̣ο̣υ (οὐγ ) ϛ
(hand 2) [ -ca.?- λιβ]άνουapp76 (οὐγ ) α
(hand 2) [ -ca.?- ] στέατος ταυρ(είου) (λίτ ) α
folio Lr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1της χαρ̣[ -ca.?- ]app77
——
ἐμπλάστρι[ονchoice45 - ca.9 -app78
λιθαργύρο[υ - ca.10 -]
ἐλαίου κοτ(ύλ ) [- ca.11 -]
5τρῖβε τὴν̣ [λιθάργυρον καὶ]
(hand 2) ἔμπλαστρος πρὸς λειχῆ̣[νας]choice46 - ca.22 -]
(hand 2) θείουchoice47 ἀπύρου (δρ ) α τήλ̣ε̣[ως - ca.25 -]
(hand 2) μετὰ τῶν ξηρῶν χ  ̣[- ca.22 -]app79 [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]app82
(hand 2) ἀνάλου (οὐγ ) ιβ ταυρ̣[οκόλλης - ca.22 -]
10(hand 2) [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣app83 παλαι-
[ -ca.?- ]app84 ἄριστονchoice48
(hand 2) [ -ca.?- ]μαapp85 καρδαμώμου
5(hand 2) [ -ca.?-   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουapp86 ἀνὰ (οὐγγ ) η ναπείο̣υ
(hand 2) [ -ca.?- ]
(hand 2) [ -ca.?- ]σας δίδου πίνειν
(hand 2) [ -ca.?- κε]ν̣τ̣α̣υρίου (οὐγγ ) γ
(hand 2) [ -ca.?- ] κοχλιάριονchoice49 ἕν
folio Mr
[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
χεαι κατα[ -ca.?-   ̣]-
δ̣υν̣ηςapp87 πρòς   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]app88
τὰ νύ\γ/ματα   ̣[ -ca.?- app90vac.1 line
5(hand 2) κ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ πίσσας κ[ -ca.?- ]app91
(hand 2)   ̣  ̣ (οὐγκ ) α [  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣app93 (οὐγκ ) γ ψι[μιθίου -ca.?- ]
(hand 2)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ εστ̣ι̣[ -ca.?- ]app94
(hand 2) πρòς [σύ]ρ̣ιγ̣γας κα[ὶ -ca.?- ]-
(hand 2) σύριγγα κ[α]ὶ̣ ῥῆγμ̣[α -ca.?- app95
10(hand 2) ὠμῆς ἐ̣π[ὶ] μύσεω[ς]app96 [ -ca.?- ]
(hand 2) ἢ ᾠοῦ τὸ λευκὸν̣ [ -ca.?- ]
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]μ̣ας
[ -ca.?- ] (δρ ) κβ κηροῦ
[ -ca.?- ]  ̣η̣ο̣  ̣  ̣  ̣κ̣ε̣ιε
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ αὐτὴν γενε-
5[ -ca.?- ]θησα̣  ̣ε  ̣ε  ̣ σ̣υ̣ν̣
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣τ̣α̣  ̣ προ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣α  ̣[  ̣]  ̣α̣
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] πρὸς [  ̣  ̣  ̣  ̣]
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣β̣  ̣[  ̣] ε̣πι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣σ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10(hand 2) [ -ca.?- ]   ̣τ̣η̣σο(  )   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
(hand 2) [ -ca.?- ]  ̣  ̣η̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]

Apparatus

app01A.r.2-3. or π̣[ο]ι̣ο̣ῦ̣σ[α ἐπὶ νευρο3.τρώτ]ων : or ὑπο3.-τίνων
choice01A.r.3. χρήσι papyrus
choice02A.r.4. ποιιhi01 papyrus
hi01 : ποιϊ papyrus
hi02A.r.8. ϋ papyrus
choice03A.r.9. μδ papyrus
choice04A.r.10. κδ papyrus
choice05A.r.10. ψιμιθίου papyrus
choice06A.r.12-13. συν|[ίσ]τατε papyrus
app03A.r.13. or ἰ̣ᾶ̣[τε
choice07A.v.4. πυξξίδη papyrus
choice08A.v.6. ποιῖ papyrus
choice09A.v.6. ἄκα papyrus
hi03A.v.7. ϋγρὸν papyrus
choice10B.r.5. ποιιhi04 papyrus
hi04 : ποιϊ papyrus
app04B.r.7. or μει̣[ζόνων]
choice11B.r.8. [ἐ]πιδιερέσεων papyrus
choice12B.r.9. ὐ[σύπου] papyrus
choice13B.r.10. υhi05[ίου papyrus
hi05 : ϋ papyrus
choice14B.r.11. [ταυ]ρίου papyrus
choice15B.r.12. πλίονι papyrus
choice16B.v.5. λυπαρά papyrus
choice17B.v.6. πυοῦσα papyrus
subst01B.v.6. corr. from π
subst02B.v.7. corr. from 〚αφο〛υλωτική : \ (hand 2) ε̣πο/υλωτική (hand 2) • papyrus
app05B.v.8. or [χαλκί]τ̣ε̣ω̣ς : or [διφρυ]γ̣ο̣υ̣̃ς
choice19B.v.8-9. καρ⟨κί⟩νοι κε|[καυμ]ένοι ποταμίου papyrus
app07B.v.10. or [λιβάν]ο̣υ : [ψιμιθί]ο̣υ papyrus
: or [λαδάν]ο̣υ
app09B.v.11. or [ῥοδί]ν̣ου : [ῥοδεί]ν̣ου papyrus
app10B.v.13. or π\ (hand 2) υ /[οι]ρ\ (hand 2) ι /υκ[αυ]
app11C.r.4. or ἐπί[βαλλαι]
subst03C.r.6. corr. from χρωι
app12C.r.10. or λέπ̣[ρας -ca.?- ]
app13C.v.6. or [σ]μ̣ύ[ρ]νης(?)
app14C.v.8. or [κατασ]κεύαζε
choice22C.v.8. κὲ papyrus
hi07D.r.4. ϋγ papyrus
choice23D.r.6. ὑhi08ίου papyrus
hi08 : ϋιου papyrus
choice24D.r.8-9. ἐπί|βαλλαι papyrus
hi09D.r.11. ϊου papyrus
app15D.r.13. or [ζμ]ύρνης ‹(δρ ) - ca.2 - κηροῦ› (δρ ) ρ
app16D.r.13-14. or ἁλ̣[ὸς (δρ )   ̣ ῥητί-]|[νης] : or ἁλ̣[ὸς ἀμμωνια-]|[κοῦ]
app18D.v.3. or σέρ[ιδος](?)
choice25D.v.7. κὲ papyrus
choice26D.v.7-8. σηπεδώ|νας papyrus
choice27D.v.9. εἰ̣τέας papyrus
choice28D.v.10. πέλμησιν papyrus
choice29D.v.11. κὲ papyrus
app19E.r.3. or χρῶ δὲ : or καὶ χρῶ
app21E.r.5. or ἱ̣[ε]ρ̣ά
app22E.r.7. or λιβάνου
app23E.r.8. or ἐ̣λ̣α̣[ίου κικίνου
app24E.r.8. or κοτ(ύλας)
app25E.r.9. or Τ̣[ελαμῶνος]
choice30E.r.10-11. ψιμι|θίου papyrus
hi10E.r.11. πιτυϊνησ papyrus
app26E.v.3. or [ἐπουλο]υμένων
subst04E.v.5. corr. from χιμέθλας
choice31E.v.5. κὲ papyrus
app27F.r.1-3. or [διαφο|ρητικὴ δʼ] ἔστιν κ[αλή. ποιεῖ|καὶ π]ρ̣ὸ̣ς̣ τὰς ἑτέ[ρας του|γ]έ̣́ν̣ου
app28F.r.3-4. or [λύ-]|εται
app29F.r.5. or ἐντέρ(ων) : or ἐντέ́ρω[ν καὶ]
choice32F.r.6. ποιιhi12 papyrus
hi12 : ποιϊ papyrus
app31F.r.6. or ἀπο[σύρματα]
choice33F.r.7. κὲ δοθιῶνας papyrus
choice34F.r.7-8. [ἐμ-]|πνευματώσις papyrus
choice35F.r.10. ἔνπλαστρος papyrus
app32F.v.2. or [φοινι]κίνη̣(?)
choice36F.v.5. ἔνβ̣α̣λ̣λ̣ε̣ papyrus
app33F.v.12. or τ̣ὰ̣[ς] ἀ̣ρ̣τηρ\ί/ας̣ : or τ̣’ἀ̣[κ]ε̣σ̣τήρ\ι/α   ̣ (?)
app35F.v.13-14. or τ̣ὰ̣ τ̣μ̣ή̣μ̣α̣|[τα
app36G.r.5. or ξηρ(αντικὸν(?)) : or ξηρ(ίον(?))
app38G.r.5-6. or σαρκο|κόλλης : or ταυρο|κόλλης : or χρυσο|κόλλης
app41G.r.7. or χωρ(ὶς) oἰσύπουhi13 : χωρϊσσι papyrus
: or ὑσσώπου(?) : ἰσσίπ̣(ου) papyrus
: ἰσσίπ̣(ου) papyrus
app43H.r.1-2. or συν-]|ἑνώσα[ς]
app44H.r.2. or ε̣ὐερ̣[ῶς
app45H.r.4-5. or [ -ca.?- ἀνα-]|καϑάρας : or [ -ca.?- δια-]|καϑάρας
subst05H.r.7. corr. from [ε]μ̣λλαστος
app47H.r.7-8. or [ἐ-]|μοι
choice39H.r.9. δέδοκ(α) papyrus
app48H.r.10. or λ̣(άβε)
app49H.r.11. or μυ̣[ρίκης -ca.?- ] : or μυ̣[ρσίνης -ca.?- ]
app51H.r.13. or θυ̣[είᾳ -ca.?- ]
app52H.v.2. or [πεγ]άνου
app53H.v.6. or [στυπτηρ]ίας
app54H.v.8. or [λελεια]σμένην̣
choice40H.v.8. ἔ̣λ̣ε̣ο̣ν papyrus
app55H.v.14. or τ̣ῆ̣ξον τη̣κ̣[τά]
app56H.v.15. or κα]ὶ μαλά[ξας χρῶ
choice41I.r.2. [κ]ατάρον papyrus
app57I.r.6. or διαθέσεσι(?)
app58I.v.4. or πρὸς(?)]
app59I.v.5. or κ̣[ατάρρους(?)
app60I.v.6. or ἄλκαρ̣ [  ̣  ̣
app61J.r.4-5. or [πρὸς -ca.?- ] ἐνπνευμά5.-[τωσιν -ca.?- καὶ βραδυ]πεψίαν : or [δυσ]πεψίαν : or [ἀ]πεψίαν
app64J.r.5-6. or ἐν6.-[τέρου : or ἐν6.-[τός] : or ἐν6.-[τέρων]
app67J.r.7. or [δόσις -ca.?- ] τ̣ὰ ποτ̣ή̣μ̣α̣(τα) : or [τὰ κα]τ̣απότ̣ι̣α̣ κ̣α̣ὶ̣
choice42J.v.3. συνκο[πτικοῖς papyrus : or συνκο[πτομένοις]
app70K.r.2-3. or στέα-]|τος ὑ̣[είου
app71K.r.4. or χ̣α̣[λκός
choice43K.r.7. τρῖς papyrus
app72K.r.7-8. or [θηριο-]|δήκτοις : δικτοις papyrus
: or [κυνο-]|δήκτοις : or [ἀνθρωπο-]|δήκτοις
app75K.v.3. or [πιτ]υίhi17[νης]
hi16 : υϊ papyrus
hi17 : υϊ papyrus
app76K.v.7. or [πηγ]άνου
app77L.r.1. or τῆς χαρ̣[τηρίας κεκαυμένης]
choice45L.r.2. ἐνπλάστρι[ον papyrus
app78L.r.2. or πρὸς λειχῆνας]
choice46L.r.6. λιχῆ̣[νας papyrus
choice47L.r.7. θίου papyrus
app79L.r.8. or χα̣[μαιλέοντος - ca.12 -] : or χα̣[λκάνθου - ca.15 -] : or χα̣[λκίτεως - ca.15 -]
app82L.r.8. or στέατος(?)
app83L.v.2. or [πρὸς τὰ]ς̣(?)
app84L.v.2-3. or παλαι|[ὰς βῆχας φάρμακον]
choice48L.v.3. ἄ̣ριττον papyrus
app85L.v.4. or [πρὸς βῆχα καὶ ἀναγωγὴν πνεύματος πότη]μα(?)
app86L.v.5. or [ὑσσώ]π̣ου
choice49L.v.9. [κοχ]λ̣ιάρια papyrus
app87M.r.2-3. or ὀ|δύνος : ὀ|δύνης papyrus
app88M.r.3. or λ̣υ̣γ̣[ίσματα καὶ] : or ἐ̣ξ̣α̣[ρθρήματα καὶ]
app90M.r.4. or κ[αὶ κατάγματα]
app91M.r.5. or κ[ηροῦ ἀνὰ (οὐγκ ) : or κ[ολοφωνίας]
app93M.r.6. or [μίσυ]ο̣ς̣
app94M.r.7. or ε̣μ̣π̣λ̣[αστρος] κ̣αὶ ἐστ̣ὶ̣ [ἀγαθή -ca.?- ]
app95M.r.8-9. or πρὸς-]|σύριγγα κ[α]ὶ̣ ῤῆγμ̣[α μετὰ ἐλαίου]
app96M.r.10. or ἐ̣π[ὶ] μύσεω[ν] : or ἐ̣π[ι]μύσεω[ς] : or ἐ̣π[ι]μύσεω[ν]